Vstup pre spolupracovníkov

Dôležité informácie

Činnosť spoločnosti VOTUM a. s., organizačná zložka zahraničnej osoby,  Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 46853588, DIČ: 4020377482,  spol. zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., Oddiel: Po, vložka č. 2135/B nie je sprostredkovaním poistenia v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve č.  186/2009 Z.z.

Činnosť našej spoločnosti spadá pod kontrolu Slovenskej obchodnej inšpekcie. Ide o všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa podľa zákona o štátnej kontrole. Dozorom sa zaoberá Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Odbor výkonu dozoru, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Tel. 02/ 58272 172, ba@soi.sk, http://www.soi.sk/

Sme členom SASP - Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve. SASP je profesijná organizácia, ktorá združuje najvýznamnejších sprostredkovateľov a maklérov neživotného poistenia pôsobiacich na Slovensku.

Informácie k cezhraničnému zlúčeniu (2014):

Oznámenie

01.07.2014

 

Náš jediný akcionár – medzinárodná spoločnosť VOTUM SA – organizačne a finančne posilnil svoje pôsobenie zlúčením VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. (Bratislava, SR) a VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. (Brno, ČR). Verejne ohlásené zlúčenie prebehlo ku dňu 1.7.2014. Plným právnym nástupníkom spoločnosti VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. sa od 1.7.2014 stala spoločnosť VOTUM Centrum Odškodenění, a.s. (Brno, ČR), ktorá na Slovensku pôsobí cez svoju organizačnú zložku. Cezhraničné zlúčenie je právoplatne zapísané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně.
Zmluvné podmienky povinnosti, záväzky i pohľadávky spoločnosti VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. zo zákona plne a plynule prešli na nástupníka:

VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.,Rooseveltova 593/10, Brno-mesto, 602 00 Brno, IČ: 29193877, zapísaná v Obch. registri Kraj. súdu v Brne, sp. zn. B5987, konajúca na území SR prostredníctvom:

VOTUM a. s., organizačná zložka zahraničnej osoby,
Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 46853588, DIČ: 4020377482,
spol. zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., Oddiel: Po, vložka č. 2135/B, v mene spoločnosti konajú vedúci organizačnej zložky Bc. Dalimil Hatok a JUDr. Pavel Labáth.

Oznámenie – povinne zverejňované informácie

 

Spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s., so sídlom Pražská 11, Bratislava 811 04, Slovenská republika, IČO: 43 787 266, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4272/B (ďalej len „Votum SK“), týmto oznamuje podľa §69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“) nasledovné:

 

i)          Votum SK sa cezhranične zlúči so spoločnosťou VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., so sídlom Rooseveltova 593/10, Brno-město, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 29193877, vedenou na Krajskom súde v Brne, spisová značka: B 5987 (ďalej len „Votum CZ“), pričom všetok obchodný majetok, t.j. súhrn majetkových hodnôt (vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných iných hodnôt), ktoré patria podnikateľovi a slúžia alebo sú určené na jeho podnikanie, a záväzky (imanie), zanikajúcej spoločnosti Votum SK prejdú na nástupnícku spoločnosť Votum CZ, ktorá sa stane univerzálnym právnym nástupcom spoločnosti Votum SK, pričom spoločnosť Votum SK cezhraničným zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Votum CZ zanikne.

V dôsledku vyššie uvedeného cezhraničného zlúčenia premiestni Votum SK svoje sídlo mimo územia Slovenskej republiky do sídla nástupníckej spoločnosti Votum CZ.

 

ii)        Informácia v štátnom jazyku o právnej forme nástupníckej spoločnosti spolu s odkazom na konkrétne ustanovenia právnych predpisov, ktoré túto právnu formu upravujú, podľa ustanovenia §69aa ods. 4 písm. b) Obchodného zákonníka:

Nástupnícka spoločnosť založená podľa práva Českej republiky.:

 

Obchodné meno:                VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.

Právna forma:                      akciová spoločnosť podľa § 243 a nasl. českého zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích v platnom znení

Sídlo:                                     Rooseveltova 593/10, Brno-město, 602 00 Brno, Česká republika

Identifikačné číslo:             29193877

Obchodný register:             Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne

 

iii)       Meno a priezvisko notára, ktorý bude vydávať osvedčenie o splnení požiadaviek ustanovených pre vyššie uvedené cezhraničné zlúčenie, adresa jeho notárskeho úradu, a jeho ďalšie kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:                 Mgr. Marián Kováč

Adresa notárskeho úradu:    Zámocká 6, 811 01 Bratislava

Tel.:                                           +421 2 5443 1771

E-mail:                                      marian.kovac@notar.sk

 

 

iv)       Účtovné závierky Votum SK a Votum CZ za posledné tri roky, t.j. 2013, 2012, 2011.

2013:

1.pdf

2.pdf

3.pdf

4.pdf

2012:

1.pdf

2.pdf

3.doc

2011:

1.pdf

2.pdf

3.doc

Projekt cezhraničného zlúčenia
Správa predstavenstva VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.
Správa predstavenstva VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s.