Vstup pre spolupracovníkov

Investor

Spoločnosť VOTUM SA úspešne napĺňa stratégiu svojho rozvoja. Politika vyplácania dividend akcionárom reflektuje dlhodobý zámer spoločnosti byť stabilnou a profitabilnou súčasťou portfólia individuálnych i inštitucionálnych investorov.

Konkrétne aktuality o investorovi – spoločnosti VOTUM SA nájdete na stránke: http://ri.votum-sa.pl/

 

Predošlé informácie:

Aktuálne: 28.05.2015

Medzinárodná spoločnosť VOTUM SA realizuje svoj zámer expandovať na trhy strednej Európy. Svoju prítomnosť v regióne posilňuje aj rozšírením svojej pôsobnosti v Maďarsku. VOTUM Centrum Odškodenění, a.s. (Brno, ČR) zakladá v Maďarsku svoju organizačnú zložku: VOTUM Kártérítési Központ.

Aktuálne: 01.07.2014

Náš jediný akcionár – medzinárodná spoločnosť VOTUM SA – organizačne a finančne posilnil svoje pôsobenie zlúčením VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. (Bratislava, SR) a VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. (Brno, ČR). Verejne ohlásené zlúčenie prebehlo ku dňu 1.7.2014. Plným právnym nástupníkom spoločnosti VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. sa od 1.7.2014 stala spoločnosť VOTUM Centrum Odškodenění, a.s. (Brno, ČR), ktorá na Slovensku pôsobí cez svoju organizačnú zložku. Cezhraničné zlúčenie je právoplatne zapísané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně.
Zmluvné podmienky povinnosti, záväzky i pohľadávky spoločnosti VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. zo zákona plne a plynule prešli na nástupníka:

VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., Rooseveltova 593/10, Brno-mesto, 602 00 Brno, IČ: 29193877, zapísaná v Obch. registri Kraj. súdu v Brne, sp. zn. B5987, konajúca na území SR prostredníctvom:

VOTUM a. s., organizačná zložka zahraničnej osoby,
Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 46853588, DIČ: 4020377482,
spol. zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., Oddiel: Po, vložka č. 2135/B, v mene spoločnosti konajú vedúci organizačnej zložky Bc. Dalimil Hatok a JUDr. Pavel Labáth.

Aktuálne: 11.2.2014

Náš investor – medzinárodná spoločnosť VOTUM SA – verejne oznámila zámer zlúčenia a posilnenia svojej prítomnosti v strednej Európe.
Votum Centrum Odškodnenia, a.s. (SK) sa cezhranične zlúči so spoločnosťou VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., so sídlom Rooseveltova 593/10, Brno-město, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 29193877, vedenou na Krajskom súde v Brne, spisová značka: B 5987. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke: http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/companiesStatements/ESPI/info/569611,votum-sa-polaczenie-spolek-zaleznych-od-emitenta.
Aktuálne: 24.1.2013

Jediný akcionár spoločnosti VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s., poľská skupina VOTUM SA zaznamenala na Varšavskej burze (GPW) za posledný kalendárny rok nárast ceny akcií o 25,4%. Táto dynamika rastu odzrkadľuje nie len rastúci počet klientov, dobré finančné ukazovateľe, ale aj záujem inštitucionálnych investorov o investície do služieb, ktoré sú v čase hospodárskej krízy čoraz častejšie využívané i populárnejšie voči poisťovateľom. Investor VOTUM SA pôsobí cez svoje spoločnosti na slovenskom, českom a samozrejme domácom poľskom trhu.   

 

Ak máte záujem o bližšie informácie pre investorov, navštívte stránku nášho akcionára. Nájdete tam napríklad