Každá škoda musí byť nahradená

Veríme, že to vieme urobiť najlepšie.

Utrpel som škodu na zdraví

Pracovný úraz

Pokiaľ sa Vám stal úraz pri výkone Vášho zamestnania, požiadajte nás o bezplatnú analýzu. Pamätajte, že aj v tomto prípade Vám tiež prináleží odškodnenie. Ak ste už nejaké odškodnenie dostali, skontrolujeme, či byli vyplatené všetky Vaše nároky.

Viac

Iný úraz

Stal sa Vám úraz vinou niekoho iného? Aj vtedy máte nárok na odškodnenie. Pošmykli ste sa na klzkom povrchu alebo Vás pohrýzol pes? Aj Vám môžeme pomôcť! Detailne Váš prípad zanalyzujeme a navrhneme riešenie.

Viac

Dopravná nehoda

Boli ste zranení pri dopravnej nehode vinou iného vodiča? Bez ohľadu na to, či ste boli chodec, cyklista, alebo vodič/ spolujazdec vo vozidle, mali by ste získať náležité odškodnenie. Odškodnenie Vám náleží aj vtedy, ak vinník ušiel z miesta nehody a nebol zistený. V prípade potreby spolupracujeme s najlepšími znalcami z odboru cestnej dopravy. Vaše podklady im odovzdáme k detailnej analýze. Zabezpečíme všetky znalecké posudky, zanalyzujeme všetky Vaše nároky a následne ich pre Vás získame. Viac ako 9 600 spokojných klientov hovorí za všetko. Pomôžeme Vám získať Vašu náhradu škody. Kontaktujte nás, právna analýza je zdarma.

Viac

Infolinka:

850 211 121

Pracovná doba 8:00-16:00

Mali ste dopravnú nehodu vinou iného vodiča? Uplynuli od tejto udalosti menej než 2 roky? Skontrolujeme, či Vám bola škoda na majetku vyplatená správne a v plnej výške. Skontrolujeme prácu poisťovateľov!

Pokiaľ ste v dôsledku dopravnej nehody stratili niekoho blízkeho, môžete získať odškodnenie, tzv. nemajetkovú ujmu. Pokiaľ sa vplyvom tragickej nehody zmenila tiež Vaša životná situácia, máte právo požadovať primeranú náhradu. Máte blízku osobu po nehode, v kóme alebo vo vegetatívnom stave? Toto ťažké zranenie bráni každodennému životu a potrebujete pomoc trvalej špecializovanej starostlivosti? Pomôžeme Vám!

Napíšte nám

Vyplnením a odoslaním kontaktného formuláru udeľujem v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov obsiahnutých vo vyššie uvedenom formulári, za účelom vybavenia mojej žiadosti spoločnosťou VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom VOTUM a.s., organizačná zložka zahraničnej osoby, IČO: 46 853 588, so sídlom: Pražská 11, 811 04 Bratislava ako prevádzkovateľom (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Ďalej týmto potvrdzujem, že som bol poučený o spracúvaní svojich osobných údajov Prevádzkovateľom - Informačná doložka o spracúvaní osobných údajov.

Vyhlasujem, že tento súhlas je dobrovoľný, že som uzrozumený s tým, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Beriem na vedomie, že v prípade odvolania môjho súhlasu budú moje osobné údaje z databázy osobných údajov vymazané a nebudú ďalej spracúvané. Tento súhlas udeľujem na dobu jedného roka od vyplnenia kontaktného formulára.