telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Čo je to pracovný úraz a ako funguje náhrada za bolesť?

Stal sa Vám pri plnení Vašich povinností na pracovisku úraz? Niekedy stačí malá chvíľka nepozornosti či nešťastná náhoda a nepríjemná udalosť, akou je pracovný úraz, je na svete. Každá práca by však mala byť vykonávaná tak, aby nedošlo k ohrozeniu nielen zdravia, ale i života zamestnancov.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je preto nevyhnutnou súčasťou každého pracovného vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Čo sa však považuje za pracovný úraz a ako postupovať v takomto prípade?

Definícia pracovného úrazu

Na začiatok je veľmi dôležité a podstatné definovať si,  kedy možno hovoriť o pracovnom úraze, a čo naopak, pracovným úrazom nie je. Pojem pracovný úraz definuje ustanovenie § 195 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z nasledovne Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.Za pracovný úraz teda možno považovať úraz, ktorý sa stal na pracovisku pri plnení pracovných povinností alebo inej činnosti, vykonávanej v závislosti od nariadenia zamestnávateľa.  Je však potrebné mať na pamäti, že pracovným úrazom nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.

Ako postupovať v prípade pracovného úrazu?

Došlo na pracovisku k pracovnému úrazu a Vy teraz neviete ako máte v takomto prípade postupovať? V tejto nepríjemnej situácii je nevyhnutné, ak Vám to zdravotný stav dovoľuje, túto skutočnosť bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi. Ten totiž  musí byť okamžite o pracovnom úraze informovaný. V prípade, že sa samotný zamestnávateľ nemôže urýchlene dostaviť na pracovisko, je potrebné, aby sa dostavila osoba, ktorá je poverená bezpečnosťou na pracovisku.

Netreba však zabúdať, že dôležité je nahlásiť akékoľvek, aj malé poranenie vo forme škrabnutia či úderu, pretože následky týchto zranení sa môžu prejaviť až oveľa neskôr. Spätné dokazovanie, že sa naozaj stali v práci je totiž veľmi zložité. Ak bol pracovný úraz  taký vážny, že si zamestnanec sám nevie poskytnúť prvú pomoc, mali by mu ju poskytnúť jeho kolegovia podľa poznatkov získaných na školeniach BOZP. Práve zabezpečením smerníc BOZP, školením zamestnancov a pravidelnými kontrolami sa dá predísť vzniku pracovného úrazu.

Druhy pracovného úrazu

Z hľadiska závažnosti sa pracovné úrazy delia nasledovne:

  1. Evidovaný pracovný úraz – v prípade, že došlo k pracovnému úrazu, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca, trvajúca menej ako tri dni, podlieha takýto úraz evidencii – ide o evidovaný pracovný úraz, kde zamestnávateľ uvedie údaje potrebné na spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze.
  2. Registrovaný pracovný úraz – sa klasifikuje vtedy, ak pracovná neschopnosť zamestnanca trvá viac ako tri dni alebo ak zamestnanec následkom pracovného úrazu zomrel.
  3. Závažný pracovný úraz – pracovný úraz s následkom smrti a ťažkou ujmou na zdraví.
  4. Pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví – vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie.
  5. Iný úraz – akýkoľvek úraz, ktorý nie je pracovným úrazom a nesúvisel s vykonávaním pracovných povinností.

Physiotherapist helping her patient with arm exercise , Rehabilitation concept

Aké sú povinnosti zamestnanca pri pracovnom úraze?

Viete, že ako zamestnanec ste pri pracovnom úraze povinný poskytnúť všetky potrebné informácie? Váš zamestnávateľ musí každý úraz  po jeho ohlásení zaevidovať, a taktiež zistiť, prečo k pracovnému úrazu došlo. O tom, aké povinnosti vyplývajú zamestnávateľovi pri vzniku pracovného úrazu sa môžete dočítať v našom článku Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze.

Máme pre Vás jednu dobrú radu. Ak Vám to zdravotný stav dovoľuje, je veľmi dobré  vyhotoviť si fotografie, spísať svedkov a zdokumentovať všetky okolnosti pracovného úrazu. Pamätajte, že je dôležité trvať na tom, aby bol zamestnávateľom spísaný záznam o vzniku pracovného úrazu, aby ste následne mohli požiadať Vášho ošetrujúceho lekára o lekársky posudok. Následne tak môžete požiadať svojho zamestnávateľa o finančné odškodnenie. Viete však na aké odškodnenie máte nárok? So všetkým vám pomôžu odborníci z Votum.

Výška bolestného: Ako funguje náhrada za bolesť

V prípade, že ste utrpeli pracovný úraz máte nárok  Vy alebo aj Vaši rodinní príslušníci nielen na jednorazové, ale aj opakované dávky.

Na kompenzáciu bolesti alebo ujmy spôsobenú poškodením na zdraví následkom pracovného úrazu slúži náhrada za bolesť. Tá je dávkou úrazového poistenia, ktorú vypláca jednorázovo Sociálna poisťovňa z úrazového poistenia, ktoré odvádza zamestnávateľ. Poškodenému sa poskytuje na základe lekárskeho posudku, v ktorom lekár bodovo ohodnotí zranenie, trvalé následky či pridružené zdravotné body, pričom sa na základe presných tabuliek vypočíta výška bolestného. V roku 2020 sa hodnota bodu rovná sume 21,84 EUR.