telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Čo je to nemajetková ujma – Ako Vám VOTUM a.s. môže pomôcť

Nemajetková ujma, ako to už vyplýva aj z názvu, nepredstavuje priamu stratu majetku, ale spravidla spôsobuje citovú ujmu. Okrem skutočnosti, že strata blízkej, milovanej osoby vyvoláva pocit smútku či zúfalstva, zasiahne aj do práva na súkromný život, či rodinu. Práve za emocionálne ujmy prináleží blízkym osobám peňažná náhrada. Je potrebné však zdôrazniť, že náhrada nemajetkovej ujmy nevyjadruje reálnu hodnotu ľudského života.

Nemajetková ujma, ako taká, je dôsledkom dopravnej nehody, pri ktorej sme stratili rodinného príslušníka, zverejnením nepravdivých informácii v médiách, alebo nezákonným rozhodnutím, avšak existujú aj oveľa zvláštnejšie prípady nemajetkovej ujmy.

V súlade so smernicami (Smernica Rady č. 72/166/AHS, Smernica Rady č. 84/5/EHS zmenená a doplnená smernicou 2005/14/ES a Smernica Rady č. 90/232/EHS) Európska únia ukladá členským štátom, aby prijali také opatrenia, aby z poistného krytia neboli vyňaté nároky poškodených. Vnútroštátne právo Slovenka pritom musí rešpektovať účinok smerníc.

Náhrada škody je obsiahnutá v ust. § 442 a nasl. Občianskeho zákonníka, pričom však nároky na náhradu nemajetkovej ujmy absentujú.

Nakoľko nemajetková ujma sa nedá považovať za paušalizovanú škodu, ktorej vyčíslenie je dané na základe tabuliek, alebo bodového ohodnotenia, výška priznanej náhrady nemajetkovej ujmy závisí od úvahy súdov. Pravidlá pri určení výšky náhrady nemajetkovej ujmy nie sú dané, keďže závisia od konkrétneho prípadu. Toto je aj jeden z dôvodov, prečo poisťovne na Slovenku priamo neuhrádzajú náhradu nemajetkovej ujmy. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že nakoľko sú súdy na Slovensku nezávislé a neexistuje jednoznačná právna úprava, môže nastať situácia, že náhradu nemajetkovej ujmy nepriznajú.

Čo sa týka susedného Maďarska alebo Českej republiky, ktoré disponujú jednoznačným právnym systémom, súdy rozhodujú už iba o výške náhrady nemajetkovej ujmy. Na rozdiel od Slovenska sa presne určená paušálna suma (závisí od stupňa príbuzenského vzťahu) uhrádza, napr. v Belgicku. V tomto okamihu je možno namieste si položiť rečnícku otázku, či by bola výška náhrady nemajetkovej ujmy stanovená paušálnymi sumami vhodným riešením aj pre Slovensko. Takýmto krokom by sa zabezpečila právna istota. Avšak na druhej strane je potrebné spomenúť skutočnosť, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy nepoznajú vo všetkých štátoch. Jedným z nich je aj Bulharsko.

Riešenie nemajetkovej ujmy môže trvať roky. Súcitíme s našimi klientmi pri riešení nemajetkovej ujmy a naša spoločnosť robí všetko a využíva všetky prostriedky na to aby výsledok bol pozitívny a v čo najkratšom čase aj za pomoci interného špičkového tímu advokátov a právnikov, avšak treba očakávať zdĺhavý proces.

S otázkami ohľadom nemajetkovej ujmy sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť telefonicky na telefónnom čísle 0948 910 839 alebo e-mailom bratislava@votum-co.sk