telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze

Na Slovensku každoročne dochádza k množstvu pracovných úrazov. Tie nemajú dopad len na  zamestnancov v dôsledku poškodenia zdravia či ekonomických strát, ale aj na samotných zamestnávateľov. Tí musia zabezpečiť množstvo opatrení na ochranu zdravia svojich zamestnancov. Aké všetky povinnosti má zamestnávateľ?

Povinné BOZP školenie

Jednou z dôležitých úloh každého zamestnávateľa je chrániť život a zdravie svojich zamestnancov. Neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom je preto bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP). To pre zamestnávateľa na jednej strane síce znamená množstvo povinností, no na strane druhej je ochrana zdravia a života zamestnancov na pracovisku nevyhnutná. Právna úprava BOZP je obsiahnutá v zákone č. 124/2006 Z.z., pričom je zamestnávateľ povinný pravidelne školiť svojich zamestnancov v tejto oblasti.

Na vykonanie školenia zamestnancov má zamestnávateľ tri možnosti. Môže tak urobiť sám osobne, prostredníctvom svojich zamestnancov alebo prostredníctvom špecializovanej firmy, ktorú si zamestnávateľ na vykonávanie školení najme.  Školenie BOZP je potrebné zopakovať každé 2 roky. Samozrejme ďalšou bezpodmienečnou povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť také podmienky na pracovisku, ktoré sú v súlade s pravidlami BOZP.

Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného úrazu

V prípade pracovného úrazu je prvoradou úlohou zamestnávateľa stanoviť jasný postup a vo vnútornej smernici/predpise určiť komu a akým spôsobom majú zamestnanci oznámiť vznik pracovného úrazu. V prípade, že bol pracovný úraz ohlásený je zamestnávateľ povinný vykonať bezodkladne také opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu zdravia a života, a ohlásiť jeho vznik príslušnému inšpektorátu práce. Ak došlo k závažnému pracovnému úrazu, stav pracoviska nie je možné meniť až do príchodu príslušných orgánov.

Ďalším krokom je registrácia pracovného úrazu. Tá sa registruje v prípade, že pracovná neschopnosť zamestnanca trvá viac než tri dni alebo došlo k smrti zamestnanca.  Pri registrácii úrazu sa zisťuje príčina a okolnosti jeho vzniku spolu s prítomnosťou zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a zamestnanca, ktorý pracovný úraz utrpel. V prípade smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví je potrebná účasť aj autorizovaného bezpečnostného technika. Zamestnávateľ je následne povinný do 4 dní po oznámení vzniku úrazu spísať Záznam o registrovanom pracovnom úraze, ktorý je povinný do 8 dní odo dňa, keď sa o tomto úraze dozvedel, zaslať príslušnému inšpektorátu práce. Na záver je zamestnávateľ povinný vykonať a prijať také opatrenia, aby sa zabránilo opakovanej situácii.

Ako prebieha prešetrovanie pracovného úrazu?

Dôsledné, riadne a zodpovedné vyšetrenie príčin pracovného úrazu a okolností s tým súvisiacich je podstatné na prijatie účinných opatrení. Je potrebné, aby sa v budúcnosti zabránilo vzniku ďalšieho pracovného úrazu, a preto je dôkladné prešetrenie pracovného úrazu nevyhnutné. Samotné posúdenie pracovného úrazu závisí od zamestnávateľa. V prípade tvrdenia zamestnávateľa, že nešlo o pracovný úraz, pripadá prešetrenie úrazu inšpektorátu práce, pričom zamestnávateľ je povinný poskytnúť všetky potrebné dokumenty.

Vyšetrenie pracovného úrazu a jeho príčin zabezpečené či zamestnávateľom, alebo príslušnými dozornými orgánmi je dôležité z hľadiska nárokov, ktoré zamestnancovi alebo príslušníkom jeho rodiny vzniknú.

Miera zavinenia pri pracovnom úraze

Mieru zavinenia zamestnanca určí zamestnávateľ podľa výsledkov prebehnutého šetrenia. Pri zisťovaní objektívnych príčin vzniku pracovného úrazu, prípadne určenia miery zavinenia, môžu zamestnávatelia zriaďovať komisie.  Ich závery je možné použiť aj pre posúdenie ďalších nárokov zamestnancov. Zamestnávateľ je objektívne zodpovedný za škodu pri pracovnom úraze, ak sa svojej zodpovednosti nezbaví celkom alebo čiastočne.  V prípade, že zamestnávateľ preukáže, že vznik pracovného úrazu zavinil sám poškodený zamestnanec, môže sa svojej zodpovednosti zbaviť celkom.

Okrem povinností, ktoré zamestnávateľovi vyplývajú z predpisov BOZP si musí plniť aj povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Avšak netreba zabúdať, že bez spolupráce so zamestnávateľom nie je možné posúdenie nároku na úrazovú dávku.

Neuznanie pracovného úrazu

Zamestnávatelia sa častokrát snažia zbaviť zodpovednosti za vznik pracovného úrazu, pretože ak by došlo k preukázaniu pochybenia z ich strany, stálo by ich to veľa peňazí. Zamestnávateľ sa svojej zodpovednosti zbaví sčasti, ak preukáže, že postihnutý zamestnanec porušil právne predpisy, bol pod vplyvom alkoholu, omamných/psychotropných látok alebo zamestnancovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania sa.

V prípade, že sa zamestnávateľ celkom zbaví zodpovednosti, nárok na dávku úrazového poistenia a ďalších náhrad poškodenému nevznikajú. TIP: Ak zamestnávateľ tvrdí, že úraz nebol pracovný, môžete sa obrátiť na inšpektorát práce.

Ak potrebujete pri vybavovaní odškodnenia po pracovnom úraze pomoc, neváhajte nás kontaktovať, jednoducho a online za vás odškodnenie vybavíme a zaistíme, aby ste dostali odškodnenie v čo najvyššej výške, ktorá vám skutočne prináleží.