telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Náhrada za stratu na zárobku po autonehode

Stala sa aj Vám dopravná nehoda, v ktorej dôsledku ste utrpeli škody na zdraví? V tom prípade máte nárok na odškodné, ktoré zahŕňa viacero nárokov. Práve jedným z nich je aj náhrada za stratu na zárobku počas a po skončení pracovnej neschopnosti. O finančné ťažkosti sa tak už obávať nemusíte!

Utrpená škoda na zdraví, pracovná neschopnosť a finančné problémy. Aj takéto nepríjemnosti môže spôsobiť dopravná nehoda. Čo robiť v prípade, že zranenie spôsobené dopravnou nehodou si vyžiada niekoľkomesačnú práceneschopnosť a výpadok príjmu? Máme pre vás dobrú správu! V takomto prípade máte nárok žiadať náhradu straty na zárobku, ktorá sa zaraďuje medzi osobitný druh majetkovej ujmy. Poskytuje ju komerčná poisťovňa z povinného zmluvného poistenia (PZP) a uhrádza sa peňažným dôchodkom vo forme opakujúcich sa peňažných plnení.

Avšak pozor! Stratu na zárobku je potrebné rozdeliť na dve skupiny, a to na: 

  1. Strata na zárobku počas obdobia práceneschopnosti.
  2. Strata na zárobku po skončení práceneschoponosti.

Kedy a komu vzniká nárok na náhradu straty na zárobku?

Strata na zárobku vzniká spravidla zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu v pracovnom pomere na základe zmluvy (či dohôd), pričom zamestnancom môže byť aj študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Účelom tejto náhrady je poskytnúť primerané odškodnenie zamestnancovi, ktorý práve vďaka utrpenej škode na zdraví nie je schopný dosiahnuť taký zárobok, aký dosahoval pred poškodením.

Pre priznanie náhrady straty na zárobku je teda nevyhnutnou podmienkou pokles zárobku poškodeného, spôsobeného zraneniami pri dopravnej nehode, počas jeho trvajúcej práceneschopnosti oproti príjmu resp. zárobku, ktorý dosahoval ešte pred vzniknutím škody. Strata na zárobku počas a po skončení práceneschopnosti sa posudzuje podľa ustanovení zákona o sociálnom poistení.

Strata na zárobku počas obdobia práceneschopnosti

Poskytuje sa poškodenému počas dočasnej práceneschopnosti. Jej účelom je náhrada rozdielu medzi čistým príjmom pred vznikom úrazu a nemocenským alebo náhradou príjmu, ktoré sú poškodenému poskytované počas dočasnej pracovnej neschopnosti. Na náhradu za stratu zárobku počas obdobia práceneschopnosti má poškodený právo počas celej doby pracovnej neschopnosti, pričom nárok vzniká už od prvého dňa pracovnej neschopnosti. Nárok na dávku zaniká ukončením pracovnej neschopnosti poškodeného.

Strata na zárobku po skončení práceneschopnosti

Ide o vyplácanie pravidelnej mesačnej dávky, pričom sa vychádza z priemerného zárobku, ktorý poškodená osoba dosahovala ešte pred ujmou a po ujme na zdraví. Uhrádza sa peňažným dôchodkom. Predpokladom priznania takejto dávky je reálny pokles zárobku poškodeného po skončení pracovnej neschopnosti v dôsledku zranení, ktoré utrpel pri dopravnej nehode. Nárok na túto dávku zaniká priznaním predčasného starobného dôchodku alebo aj dovŕšením dôchodkového veku poškodeného.

Sťaženie spoločenského uplatnenia po autonehode

Strata spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu je aj výpovedným dôvodom zo strany zamestnávateľa, ktorý môže so zamestnancom takýto pomer ukončiť, pričom následne poškodenému vzniká reálna strata na zárobku. V prípade, že v dôsledku zranení, ktoré utrpel poškodený pri autonehode bude uznaný za invalidného, má taktiež nárok na stratu zárobku, ktorá sa určí ako rozdiel medzi dosahovaným zárobkom pred dopravnou nehodou a výškou invalidného dôchodku.

Pri uplatňovaní nárokov na škodu je veľmi dôležitým faktorom premlčacia doba, ktorá uplynie za dva roky odo dňa, kedy sa poškodený dozvie o škode a o zodpovednej osobe, ktorá za škodu zodpovedá. 

Nie ste v tom sami!

Jednanie s poisťovňami nebýva mnohokrát jednoduché a získať takú výšku odškodnenia, ktorá Vám aj právom prináleží, býva niekedy veľmi zložité. V Centre odškodnenia Votum však na Vaše problémy nie ste sami. Zverte sa do rúk odborníkov, na ktorých sa môžete spoľahnúť a získajte tak adekvátne odškodnenie.

Požiadať o nezáväznú pomoc s odškodnením