telefon Infolinka po-pia 8:00 - 16:00
0948 910 839

Sťaženie spoločenského uplatnenia po autonehode

Dopravná nehoda je  nepríjemnou situáciou, ktorá nezriedka môže viesť k trvalým zdravotným obmedzeniam.  V prípade, že k dopravnej nehode došlo, máte ako poškodený právo uplatniť si nároky, ktoré z takejto situácie vznikajú.  Medzi najčastejšie uplatňované nároky súvisiace s poškodením zdravia pri dopravnej nehode patrí náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia. Viete však, čo náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia znamená a kedy si tento nárok môžete uplatniť?

Sťaženie spoločenského uplatnenia

Úprava náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia je zakotvená v zákone č. 437/2004 Z.z.  o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov. Samotné sťaženie spoločenského uplatnenia je v zákone definované ako stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh.  Zjednodušene, sťaženie spoločenského uplatnenia znamená obmedzenie alebo vylúčenie poškodeného na plnohodnotnom živote.  V praxi môže ísť o také nepríjemné situácie ako sú obmedzenia v rodinnom živote, sťaženie situácie v súvislosti s nájdeným vhodného zamestnania či znemožnenie vykonávania rôznych športových aktivít. 

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 

Došlo pri dopravnej nehode k vážnemu poškodeniu Vášho zdravia? Znižujú Vám trvalé zdravotné následky ujmy na zdraví možnosť spoločenského uplatnenia? V tom prípade si môžete uplatniť jednorazovú dávku úrazového poistenia akou je náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia. Jej hlavným cieľom je kompenzácia znížených možností spoločenského uplatnenia  v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky na život poškodeného alebo na uspokojovanie jeho životných či spoločenských potrieb.  Ak to zjednodušíme, náhradou za sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňujú trvalé následky, ku ktorým došlo.  V rámci trvalých následkov sa odškodňujú rôzne obmedzenia pohyblivosti pohybového aparátu  horných a dolných končatín, popáleniny, jazvy alebo rôzne iné trvalé následky.  V prípade, že neviete ako v takejto situácii postupovať, je najlepšie obrátiť sa na odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú a pomôžu Vám zabezpečiť  spravodlivú výšku odškodnenia.

Kedy náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia neprichádza do úvahy? 

Náhradou za sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňujú trvalé následky úrazu. To znamená, že náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia neprichádza v žiadnom prípade do úvahy za predpokladu dočasného charakteru trvalých následkov.  Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo poskytovateľom náhrady, pričom sa môže jednať  o Sociálnu poisťovňu (pri pracovnom úraze)  alebo fyzickú osobu, povinnú takúto náhradu poskytnúť. V prípade dopravnej nehody  náhradu poškodenému poskytuje komerčná poisťovňa. 

Posudok o sťažení spoločenského uplatnenia

Sťaženie spoločenského uplatnenia sa preukazuje lekárskym posudkom a jeho vypracovanie je podmienkou úspešného uplatnenia náhrady u poskytovateľa.  V ňom príslušný ošetrujúci lekár bodovo ohodnotí jednotlivé zranenia, pričom lekársky posudok vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár posudok vypracoval.  Z vypracovaného lekárskeho posudku však musí byť zrejmé, ako a na základe akých skutočností dospel posudzujúci lekár k celkovému počtu bodov. Lekársky posudok sa vydáva písomne, po ustálení zdravotného stavu poškodeného. Pri sťažení spoločenského uplatnenia sa tento posudok vydáva zvyčajne až po uplynutí jedného roka od poškodenia na zdraví. Poškodenému však v prípade zhoršenia už ustáleného zdravotného stavu alebo neskoršieho operačného zákroku môže vzniknúť z jednej udalosti aj ďalší nárok  na náhradu škody. Ten  sa však posudzuje samostatne ako nárok so samostatnou premlčacou dobou a s jej rozdielnym začiatkom. Ak dochádza k pochybnostiam o správnom hodnotení lekárskeho posudku je možné požiadať o vydanie znaleckého posudku. 

Je potrebné dodať, že v prípade dopravnej nehody poisťovňa zisťuje, či sú vzniknuté trvalé následky v príčinnej súvislosti s danou dopravnou nehodou, pretože v niektorých prípadoch môžu trvalé následky súvisieť napríklad s ochorením poškodenej osoby v čase pred dopravnou nehodou. 

Malý tip pre Vás:  Vzor lekárskeho posudku tvorí príloha č. 2 zákona č. 437/2004 Z.z.

Dohoda o vyrovnaní 

Poskytovateľ náhrady a poškodený môžu uzatvoriť dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorú je možné uzatvoriť aj nad výšku náhrady ustanovenej zákonom č. 437/2007 Z.z., najviac zvýšenú o 50 %, ktorá musí mať písomnú formu. V prípade, že ide o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, môže dohodu s poškodeným uzatvoriť  poisťovateľ alebo Slovenská kancelária poisťovateľov.  Ak poškodený podal návrh na uzavretie dohody o vyrovnaní, pričom dohoda do troch mesiacov od jeho podania nebola uzavretá, a jeho nároky neboli  uspokojené, môže  uplatniť nárok na náhradu na súde. 

Výpočet sťaženie spoločenského uplatnenia 

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodenej osoby uplatniť sa nielen v živote, ale taktiež aj v spoločnosti. Pri sťažení spoločenského uplatnenia a určovaní výšky  náhrady  sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým bolo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotené v lekárskom posudku a tiež zo sumy za jeden bod ustanovenej v príslušnom kalendárnom roku. Suma náhrady sa teda vypočíta ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod. 

Výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (hodnota 1 bodu) ustanovuje Ministerstvo zdravotníctva SR.  V roku 2020 je platná hodnota bodu rovnajúca sa sume 21,84 EUR.  Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, tak isto ako aj náhrada za bolesť,  predstavujú náhradu nemateriálnej ujmy, ktorá vznikla poškodenému následkom úrazu. 

Nezabudnite dať pozor:  Ak poškodenému  bola náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia už poskytnutá, avšak došlo k takému zhoršeniu následkov, ktorých vývoj sa pri prvotnom hodnotení následkov nepredpokladal, hodnotenie sa vykoná novým lekárskym posudkom. V ňom sa zbodového hodnotenia, ktoré zodpovedá zdravotnému stavu poškodeného po zhoršení následkov, odpočíta bodové hodnotenie určené pôvodne vydaným lekárskym posudkom. 

Neviete ako postupovať? Obráťte sa na odborníkov!

Nik na to ani nechce pomyslieť, no autonehoda sa môže stať každému jednému z nás. Častokrát stačí len nepatrný moment, ktorý môže zmeniť  a ovplyvniť celý život.  Je preto veľmi potrebné byť na takúto situáciu dobre pripravený.  Práve v takýchto chvíľach je dôležité vložiť sa do rúk a dôverovať odborníkom, ktorí vedia uľahčiť a zmierniť následky takejto nepriaznivej životnej situácie. V Centre odškodnenia VOTUM Vám pomôžeme získať náležité odškodnenie, ktoré Vám právom prináleží.  Cez 5 000 spokojných klientov hovorí za všetko. Stačí  len vyplniť náš formulár pre online odškodnenie a na Vaše problémy už nebudete sami.